به کلیسای نوسازان

خوش آمدید

خدا محبت است

اول یوحنا ۱ آیه ۵ 

با هم خداوندِ محبت را بهتر بشناسیم، عمیق تر بپرستیم و هر روز بیشتر در او تبدیل شویم

1-818-590-2624

farhad@nousazan.org

©2021 by Nousazan Church

کلیسای نوسازان
به علاقمندان این سایت بپیوندید