top of page

ویدیو

صحبتهای کوتاه.png

جوابهایی به سوالهای مختلف

هفده کلیپ - 

کتاب مقدس  قضاوت تاریخ.jpg

این مجموعه شما را به سفری در دوره های مختلف تاریخی در موزه بریتانیا میبرد تا با بررسی تعدادی از آثار، بناها و اسناد حفظ شده، قابلیت اطمینان به کتاب مقدس را بسنجد. بدنبال هر قسمت از این تور به رهبری دکتر جی اسمیت، مجری برنامه دکتر ساسان توسلی به بحث در مورد برخی از موارد مطرح شده میپردازد

The sacred City.png

شهر مقدس شواهد قانع کننده ای ارائه می دهد که نشان می دهد ممکن است شهر مقدس مکه در ابتدا در محل متفاوتی قرار داشته. گردآوری شواهد از دو منبع تاریخی و فن آوری های جدید به موقعیت صحیح این اعتبار میبخشد

مدافعات استدلالی

وبلاگ ها

bottom of page