ویدیو

صحبتهای کوتاه.png

جوابهایی به سوالهای مختلف

هفده کلیپ - 

این مجموعه شما را به سفری در دوره های مختلف تاریخی در موزه بریتانیا میبرد تا با بررسی تعدادی از آثار، بناها و اسناد حفظ شده، قابلیت اطمینان به کتاب مقدس را بسنجد. بدنبال هر قسمت از این تور به رهبری دکتر جی اسمیت، مجری برنامه دکتر ساسان توسلی به بحث در مورد برخی از موارد مطرح شده میپردازد

The sacred City.png

شهر مقدس شواهد قانع کننده ای ارائه می دهد که نشان می دهد ممکن است شهر مقدس مکه در ابتدا در محل متفاوتی قرار داشته. گردآوری شواهد از دو منبع تاریخی و فن آوری های جدید به موقعیت صحیح این اعتبار میبخشد