مدافعات استدلالی

فیلم و ویدیو

چیست؟ Apologetics مدافعات مسیحی یا 

صحبتهای کوتاه.png

این ویدیوهای کوتاه به سوالهای مختلف رایج جواب میدهند

صحبتهای کوتاه.png

این ویدیوهای کوتاه به سوالهای مختلف رایج جواب میدهند

صحبتهای کوتاه.png

این ویدیوهای کوتاه به سوالهای مختلف رایج جواب میدهند

صحبتهای کوتاه.png

این ویدیوهای کوتاه به سوالهای مختلف رایج جواب میدهند

صحبتهای کوتاه.png

این ویدیوهای کوتاه به سوالهای مختلف رایج جواب میدهند

صحبتهای کوتاه.png

این ویدیوهای کوتاه به سوالهای مختلف رایج جواب میدهند

1-818-590-2624

farhad@nousazan.org

18730 Erwin Street

Tarzana, CA 91335

©2020 by Nousazan Church

کلیسای نوسازان
به علاقمندان این سایت بپیوندید